<th id="h3l9b"></th>
<cite id="h3l9b"><span id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></span></cite>
<cite id="h3l9b"></cite>
<listing id="h3l9b"><dl id="h3l9b"><address id="h3l9b"></address></dl></listing>
<cite id="h3l9b"><strike id="h3l9b"></strike></cite>
<progress id="h3l9b"><ruby id="h3l9b"></ruby></progress>
<address id="h3l9b"><i id="h3l9b"><th id="h3l9b"></th></i></address><cite id="h3l9b"><dl id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></dl></cite>
<cite id="h3l9b"><strike id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></strike></cite>
/
 • UPS Services Impacted across Sulawesi, Indonesia…Thêm
 • UPS Services Impacted in Hokkaido, Japan…Thêm
B? Qua và Chuy?n T?i N?i Dung Chính

Tin t?c & Th?ng tin

Tin t?c khác
 • Th?ng Tin Thay ??i Giá UPS

  Hi?u l?c t? ngày 18 tháng 11 n?m 2018, c??c phí v?n chuy?n c?a UPS s? ???c ?i?u ch?nh. Thông tin chi ti?t ???c c?p nh?t t?i H??ng D?n Giá và D?ch V? UPS, có th? t?i v? H??ng D?n này t? ngày 18 tháng 11, 2018.

  Xem thêm th?ng tin v? các thay ??i giá
 • C?p Nh?t Th?ng Tin Chuy?n Phát Hàng Mùa L?

  Mùa l? ?ang t?i g?n, chúng tôi ??t m?c tiêu ??m b?o d?ch v? ?úng gi? và tin c?y ?? Quý khách có th? tin t??ng g?i hàng trong su?t mùa cao ?i?m b?n r?n nh?t trong n?m.

  ??c thêm
 • Ph? phí Nhiên li?u UPS áp d?ng trên Phí X? ly B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a

  Hi?u l?c t? ngày 9 tháng 9 n?m 2018, UPS s? áp d?ng ph? phí nhiên li?u trên Phí X? lý B? sung và Phí V??t quá Gi?i h?n T?i ?a 

  ?? bi?t thêm th?ng tin, vui lòng truy c?p trang ph? phí nhiên li?u UPS t?i
 • UPS ??Y M?NH HO?T ??NG T?I CH?U á NH?M H? TR? DOANH NGHI?P KHAI THáC TI?M N?NG KHU V?C

  Hôm nay, UPS chính th?c thông báo s? ??y m?nh m?t chu?i các ho?t ??ng m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Châu Á sau báo cáo t?ng tr??ng m?nh vào n?a ??u n?m 2018.

  ??c thêm
 • UPS M? R?ng D?ch V? V?n Chuy?n ???ng Bi?n V?i 130 Tuy?n V?n T?i M?i

  Nh?ng c?i ti?n v? d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n cho hàng l? (LCL) c?a UPS s? cho phép khách hàng có th? v?n chuy?n tr?c ti?p t? c?ng H?i Phòng, Vi?t Nam ??n nh?ng c?ng l?n t?i Malaysia và Úc.  

  ??c thêm
 • UPS T?ng C??ng D?ch V? t?i Khu V?c Chau á - Thái Bình D??ng

  UPS ?ã t?ng c??ng d?ch v? ? Khu v?c châu Á - Thái Bình D??ng v?i th?i gian chuy?n phát nhanh h?n, th?i gian l?y hàng tr? h?n cùng nhi?u tùy ch?n d?ch v? phong phú h?n. 

  ??c thêm
 • GST (Thu? Hàng hóa và D?ch v?) ??i v?i Hàng hóa Tr? Giá Th?p nh?p vào úc

  Hi?u l?c b?t ??u t? ngày 1/7/2018, nh?ng doanh nghi?p bên ngoài n??c Úc s? c?n áp Thu? Hàng hóa và D?ch v? (GST) 10% lên hàng hóa có giá tr? th?p* ???c bán và nh?p kh?u vào Úc (B2C).

  ??c thêm
 • Các Thay ??i ??i v?i Lu?t Kê khai Nang cao H?i quan Trung Qu?c

  T?ng c?c H?i quan C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa (GACC) ?ã ban hành Ch? d?n s? 56 (2017), ?i?u ch?nh các yêu c?u kê khai ??i v?i hàng hóa nh?p kh?u và xu?t kh?u ???c v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n và hàng không k? t? ngày 1/6/2018

  Tìm hi?u thêm
 • Gi?m ng??ng tr? giá t?i thi?u ??i v?i hàng g?i ??n ?ài Loan

  Ng??ng tr? giá t?i thi?u ??i v?i hàng g?i ??n ?ài Loan s? gi?m t? 3.000 NTD (US$ 99*) xu?ng 2.000 NTD (US$ 66*) cho m?i chuy?n hàng m?i ngày.

  Tìm hi?u thêm v? Quy ??nh gi?m ng??ng tr? giá t?i thi?u t?i ?ài Loan
 • UPS Vi?t Nam Chung Tay H??ng V? C?ng ??ng Trong Tháng Tình Nguy?n Toàn C?u L?n Th? 15

  Nhân viên UPS t?i Vi?t Nam ?ã ?óng góp h?n 1.700 gi? tình nguy?n nh?m giúp ?? nh?ng hoàn c?nh khó kh?n thu?c nhi?u c?ng ??ng, ??a ph??ng kh?p ??t n??c. ?ây là m?t ho?t ??ng thu?c ch??ng trình Tháng Tình nguy?n Toàn c?u l?n th? 15 c?a UPS.

  Tìm hi?u thêm v? Tháng tình nguy?n toàn c?u
 • Các quy ??nh m?i ??i v?i hàng nh?p kh?u vào Indonesia

  Các quy ??nh m?i ??i v?i hàng nh?p kh?u s? áp d?ng t?i Sân bay Qu?c t? Soekarno-Hatta, Indonesia vào ngày 27 tháng 4 n?m 2017.

  Tìm Hi?u Thêm v? m?c t?i thi?u
 • Thay ??i Trong Yêu C?u G?i Pin qua UPS

  Hi?u l?c t? ngày 1 tháng 1 n?m 2017, UPS s? ti?n hành m?t s? thay ??i yêu c?u v?n chuy?n pin lithium qua ???ng hàng không.

  Tìm Hi?u Thêm v? các quy ch? này
 • Cách th?c L?u th?ng Email L?a ??o M?i

  Nh?ng email l?a ??o d??i nhi?u hình th?c khác nhau và là nh?ng hành ??ng trái phép c?a các bên th? ba không có quan h? v?i UPS. Có m?t l??ng email l?a ??o ?ã ???c báo cáo, và nh?ng chiêu l?a ??o m?i ti?p t?c ???c gi?i thi?u.

  Tìm Hi?u Thêm v? các email gi? m?o
007篮球比分

<th id="h3l9b"></th>
<cite id="h3l9b"><span id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></span></cite>
<cite id="h3l9b"></cite>
<listing id="h3l9b"><dl id="h3l9b"><address id="h3l9b"></address></dl></listing>
<cite id="h3l9b"><strike id="h3l9b"></strike></cite>
<progress id="h3l9b"><ruby id="h3l9b"></ruby></progress>
<address id="h3l9b"><i id="h3l9b"><th id="h3l9b"></th></i></address><cite id="h3l9b"><dl id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></dl></cite>
<cite id="h3l9b"><strike id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></strike></cite>

<th id="h3l9b"></th>
<cite id="h3l9b"><span id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></span></cite>
<cite id="h3l9b"></cite>
<listing id="h3l9b"><dl id="h3l9b"><address id="h3l9b"></address></dl></listing>
<cite id="h3l9b"><strike id="h3l9b"></strike></cite>
<progress id="h3l9b"><ruby id="h3l9b"></ruby></progress>
<address id="h3l9b"><i id="h3l9b"><th id="h3l9b"></th></i></address><cite id="h3l9b"><dl id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></dl></cite>
<cite id="h3l9b"><strike id="h3l9b"><menuitem id="h3l9b"></menuitem></strike></cite>